Giải pháp nào cấp thẻ xanh COVID-19 cho F0 khỏi bệnh chưa được quản lý?

Việc cấp thẻ xanh COVID-19 cho F0 đã khỏi bệnh đã được đề cập đến trong dự thảo được Sở …

Giải pháp nào cấp thẻ xanh COVID-19 cho F0 khỏi bệnh chưa được quản lý? Đọc tiếp »